პუბლიკაციები

 

2015 წლის კვლევის ანგარიში

ახლაგაზრდა შშმ პირების დასაქმების და დასაქმების უნარიანობის ხელშემწყობი ინსტიტუციური გარემო

კვლევა განხორციელებულია ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა - ფარგლებში

 

 

2013 წლის ანგარიში

ფონდის საქმიანობა სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წელს ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ მიღებული კანონის საფუძველზე, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაცია და მათი უფლებების დაცვა სახელმწიფოს პრიორიტეტად იქცა. აღნიშნული კანონი ხელს უწყობს ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების განვითარებას, მათი საქმიანობის წახალისებას და ფინანსურ მხარდაჭერას.