2013 წლის პრიორიტეტები

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს 2013 წლის 18 თებერვლის დადგენილებით, მიმდინარე წელს სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის“ უმთავრეს პრიორიტეტებად შემდეგი მიმართულებები განისაზღვრა:

1. ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამა

 • განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფების ხელშეწყობა
  (იძულებით გადაადგილებული პირები, მზრუნველობამოკლებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები)
 • მაღალმთიან და კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ახალგაზრდული აქტივობების წახალისება
 • ახალგაზრდული მედიის განვითარება
  (ახალგაზრდული პრობლემების გაშუქება, უახლესი მედია ვებ-ტექნოლოგიებისა და სოციალური ქსელების დანერგვა და მათი საშუალებით ახალგაზრდობის გააქტიურება)
 • ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა
  (მულტიკულტურული დიალოგი, ბილინგვური სწავლების ხელშეწყობა და ქართული ენის პოპულარიზაცია და სხვა)
 • საჯარო სკოლების თვითმმართველობების განვითარების პოპულარიზაცია
 • ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება

2. გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა

 • არაფორმალური განათლების დანერგვა, ეკოლოგიური უნარ-ჩვევების ამაღლება, პრაქტიკული ღონისძიებების საშუალებით მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ეკოტურიზმის ხელშეწყობა
 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია
 • სპორტული ღონისძიებების, აქტივობების წახალისება

3. კულტურულ-საგანმანათლებლო და აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა
(უპირატესობა მიენიჭება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებს)

 • კულტურულ – საგანმანათლებლო ღონისძიებების უზრუნველყოფა
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა გამოვლენა, მხარდაჭერა და წახალისება
 • სამეცნიერო კონფერენციების, ფორუმების ორგანიზება

4. საერთაშორისო ურთიერთობების მხარდაჭერის პროგრამა

 • საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება
  (ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები, სამხრეთ კავკასია, ევროატლანტიკური ალიანსი)

5. სოციალური მეწარმეობა