საკადრო უზრუნველყოფა

ფონდში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა):

2013 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი.

2014 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი.

2014 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი.

2014 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი.

2013 წლის კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.

2014 წლის კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა..

2015 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი.

2015 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.

2016 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.

3.1 2017 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.

3.1 2018 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.

3.1 2019 წლის ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა.(1 კვარტალი)

 

კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი:

გასაჩივრების წესი

 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ფონდში კონკურსის ჩატარების წესებს:

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისი დადგენილება №412 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ. 

3.2,,საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის № 204 დადგენილება

 

ფონდში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში:

დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში.

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2013)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2014 წლის 1 კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2014 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2014 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2014 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით)

3.3 დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის  მდგომარეობით)

3.3 დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის  მდგომარეობით)

3.3 დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში(2019 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით)