დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

ფონდის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები:

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.

 5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.(2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით).

 5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.(2014 წლის 1 კვარტალი).

 5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.(2014 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით).

 5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.(2014 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით).

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2014 წლის მდგომარეობით).

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული-ბიუჯეტი (2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით)

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით)

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2016 წლის  მდგომარეობით)

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

 

 

 

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია:

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.(2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.(2014 წლის 1 კვარტალი)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.(2014 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.(2014 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის მდგომარეობით.

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის მდგომარეობით.(2015წლის 1 კვარტალი)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის მდგომარეობით.(2015წლის 2 კვარტალი)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის მდგომარეობით.(2015წლის 3 კვარტალი)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის მდგომარეობით.

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2018 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობის შესახებ. თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად):

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2014 წლის 1 კვარტალი)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2014 წლის 2 კვარტალი)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2014 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე(ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე(ჯამურად)2014 წლის მდგომარეობით.

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2015 წლის 1 კვარტალი)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2015 წლის 2 კვარტალი)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2015 წლის 3 კვარტალი)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე(ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე(ჯამურად)2015 წლის მდგომარეობით.

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2016)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2018 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინები ხარჯების შესახებ - თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით):

5,4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2013)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2014 წლის 1 კვარტალი)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2014 წლის 2 კვარტალი)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2014 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წლის მდგომარეობით).

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2015 წლის 1 კვარტალი)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2015 წლის 2 კვარტალი)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2015 წლის 3 კვარტალი)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.(2016)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.2017 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ.2018 (I II III IV კვარტლის მდგომარეობით)

 

ფონდის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩამონათვალი:

5,5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ჩამონათვალის მითითებით.

5,5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ჩამონათვალის მითითებით.2017

5,5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ჩამონათვალის მითითებით.2018

 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად:

5.6  ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.(2013)

5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (2014).

5.6  ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.(2015)

5.6  ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.(2016)

5.6  ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.(2017)

5.6  ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.(2018)

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად:

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის მდგომარეობით.

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის მდგომარეობით.

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის მდგომარეობით.

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის მდგომარეობით.

5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის მდგომარეობით.

 

ფონდის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი:

ინფორმაცია სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 2016 წლის 1იანვრის მდგომარეობით.

ინფორმაცია სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 2017 წლის 1იანვრის მდგომარეობით.

ინფორმაცია სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 2018 წლის 1იანვრის მდგომარეობით.

 

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთასორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად:

5,9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2013)

5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2014)

5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2015)

5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2016)

5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2017)

5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ.(2018)

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფონდისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტი/კრედიტი) შესახებ ინფორმაცია:

5,10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების,სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ(გრანტები,კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია.

5,10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების,სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ(გრანტები,კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია. 2017

5,10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების,სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ(გრანტები,კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია. 2018

 

ინფორმაცია ფონდის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა:

2013 წლის მონაცემები

2014 წლის მონაცემები

2014 წლის მონაცემები

2015 წლის მონაცემები

2016 წლის მონაცემები

2017 წლის მონაცემები

2018 წლის მონაცემები

 

საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ფონდისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია:

ინფორმაცია ფონდისათვის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 2016 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით.

ინფორმაცია ფონდისათვის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 2017 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით.

ინფორმაცია ფონდისათვის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით.

სამართლებრივი აქტები საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან, ფონდისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ: