სახელმწიფო შესყიდვები

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა:

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (3 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2014 წლის  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (4 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (1 კვარტალი).

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2 კვარტალი).

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (3 კვარტალი).

 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია:

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია.

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია,(პირველი კვარტალი).

4.2. სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია(მეორე კვარტალი).

4.2. სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია(3 კვარტალი).

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (4 კვარტალი).

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (1 კვარტალი).

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (2 კვარტალი).

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (3 კვარტალი).

 

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ:

 

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები: