სახელმწიფო შესყიდვები

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა:

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (3 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2014 წლის  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (4 კვარტალი).

4.1 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის”  2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (1 კვარტალი).

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2 კვარტალი).

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (3 კვარტალი).

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (I II III IV კვ)

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (I II III IV კვ)

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (I II III IV კვ)

4.1. სსიპ ” ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა(I  კვ)

 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია:

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია.

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია,(პირველი კვარტალი).

4.2. სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია(მეორე კვარტალი).

4.2. სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია(3 კვარტალი).

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (4 კვარტალი).

4.2 სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (1 კვარტალი).

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (2 კვარტალი).

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია (3 კვარტალი).

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია.

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია.

 4.2 სსიპ ”ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” მიერ 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია.

 

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ:

ფონდის მიერ (2013 2014 2015 2016 2017 2018 წლებში)ქონების გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა

 

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები:

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2013 წელი

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2014 წელი

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2015 წელი

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2016 წელი

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2017 წელი

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2018 წელი