სამართლებრივი აქტები

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ფონდის საქმიანობასთან:

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“

საქართველოს კანონი „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ“

საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N5 ბრძანება „საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N4 ბრძანება „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N2 ბრძანება „სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მიერ შემუშავებული პროექტების კონკურსის ჩატარების ვადის, წესისა და პირობების დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“

 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ფონდის შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია:

„სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ ფონდის დირექტორის 2016 წლის 18 მაისის N10/ს ბრძანება

N41-ს საგრანტო ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის განხორციელების წესი.