სამართლებრივი აქტები

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ფონდის საქმიანობასთან:

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“

საქართველოს კანონი „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ“

საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N4 ბრძანება „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N2 ბრძანება „სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მიერ შემუშავებული პროექტების კონკურსის ჩატარების ვადის, წესისა და პირობების დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“

6.1 „სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მიერ შემუშავებული პროექტების კონკურსის ჩატარების ვადის, წესისა და პირობების დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბრძანება

6.1„საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის“ დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 აპრილის №553 განკარგულება

6.1 „საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2001 წლის 15 თებერვლის N5 ბრძანება

6.1 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის გრანტის გამცემად განსაზღვრის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 მაისის № 248 დადგენილება

6.1 ,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის № 468 დადგენილება

 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ფონდის შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია:

6.2 „სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ ფონდის დირექტორის 2016 წლის 18 მაისის N10/ს ბრძანება

6.2 N41-ს საგრანტო ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის განხორციელების წესი.