საგრანტო პროექტის განხილვის პროცედურა

 

განაცხადებს განიხილავს საგრანტო კომისია, რომელიც საგრანტო პროექტების კლასიფიკაციას ახდენს შემდეგ კატეგორიებად:

) საგრანტო განაცხადები, რომელთა მიმართ არსებობს განუხილველად დატოვების საფუძველი;

) საგრანტო განაცხადები, რომლებიც უნდა იქნეს განხილული;

) საგრანტო განაცხადები, რომლებსაც აქვს ტექნიკური ხარვეზი და ექვემდებარება გამოსწორებას.

საგრანტო პროექტების შეფასება ხდება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით.

შერჩევის პროცედურა დასრულდება საგრანტო განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში.