საგრანტო კონკურსის მოთხოვნები

პროექტების წარმოსადგენად გახსენით ელექტრონული აპლიკაცია

იხილეთ დოკუმენტები:

საგრანტო კონკურსის მოთხოვნები

ფონდის დირექტორის ბრძანება N31-ს

მინისტრის ბრძანება N40-ნ

საკონკურსო დებულება და გრანტის წესი

შეფასების კრიტერიუმები

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ ორგაზანიციებთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში, პროექტის განხორციელების დროს, გრანტის მიმღების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

N6 პირველი ეტაპის შუალედური ფინანსური

N7 პირველი ეტაპის შუალედური ნარატიული 2018

N8 პირველი ეტაპის დასრულების ფინანსური

N9 პირველი ეტაპის დასრულების ნარატიული 2018

N10 მეორე ეტაპის შუალედური ფინანსური

N11 მეორე ეტაპის შუალედური ნარატიული 2018

N12 ფინანსური საბოლოო 2018

N13 საბოლოო ნარატიული 2018