ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

სტრუქტურა

ფუნქციების აღწერა

დებულება/წესდება

შინაგანაწესი

1.3. წლიური ანგარიში

1.4.სტრატეგია/კონცეფცია / სამოქმედო გეგმა

1.5.ხელმძღვანელი/მოადგილეები

1.6 მისამართი:ვაჟა-ფშაველას გამზ.76ბ; E-mail: n.kobidze@fondi.gov.ge  a.bukhrashvili@fondi.gov.ge