ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

1.1 სტრუქტურა

1.1 ფუნქციების აღწერა

1.2 დებულება/წესდება

1.2 შინაგანაწესი

1.3 2013 წლიური ანგარიში

1.3 2014 წლიური ანგარიში

1.3 2015 წლიური ანგარიში

1.3 2016 წლიური ანგარიში

1.3 2017 წლიური ანგარიში

1.3. 2018 წლიური ანგარიში

1.3. 2018 წლიური ანგარიში

1.4.სტრატეგია/კონცეფცია / სამოქმედო გეგმა

1.5.ხელმძღვანელი

1.5 მოადგილე

1.6 მისამართი:ვაჟა-ფშაველას გამზ.76ბ; E-mail: n.kobidze@fondi.gov.ge  a.bukhrashvili@fondi.gov.ge